Lake Whitney Baptist Church
  • 642 FM 3118
    P.O. Box 5466
    Laguna Park, Texas  76644